Regulamin kąpieliska

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli administrowane jest przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.
2. Miejsce wykorzystywane jest do kąpieli otwarte jest w godzinach 10:00 do 18:00.
3. Dzieci do lat 7 przebywają na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Osoby niszczące urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody.
5. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli, niezależnie od skierowania sprawy na drogę sądową.
6. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrekcji ROSiR.
7. Przebywanie na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest płatne.

II. BEZPIECZEŃSTWO
1. Nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli czuwają ratownicy, którzy wyróżniają się strojem w kolorze pomarańczowym z emblematem WOPR i czapką ratowniczą.
2. Osoby korzystające z miejsca do kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.
3. Flagę czerwoną wywiesza się w następujących przypadkach, gdy: – kąpielisko jest nieczynne, – temperatura wody jest niższa niż 14 stopni, – widoczność jest ograniczona do 50 metrów, – szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta.
4. Osobom kąpiącym się zaleca się wzajemną obserwację a w miarę możliwości udzielenie pomocy.

III. ZAKAZY
1. Wchodzenie i przebywanie na miejscu wykorzystywanym do kąpieli pod wpływem alkoholu.
2. Wynoszenia, sprzedaży i spożywania alkoholu.
3. Przekraczania strefy oznaczonej boją żółtą odgradzającą wodę płytką od głębokiej, jeżeli osoby nie umieją pływać.
4. Wchodzenia do wody wbrew zakazom ratownika i w czasie wywieszenia flagi.
5. Niszczenie sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
6. Zakłócenia wypoczynku innych osób, a w szczególności popychania i wrzucania do wody, wprowadzania psów na teren i do wody miejsca do kąpieli, zaśmiecania terenu.
7. Przekraczania boi czerwonej, która jest granicą miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
8. Palenia tytoniu.

źródło:rosir.pl/index.php?go=regulaminzwirownia